روزیاتو: چگونه مهندس انرژی اتمی شویم؟

انرژی هسته ای در سال های اخیر کلید واژه مهمی در ادبیات گفتاری و نوشتاری ملت ایران بوده و به نظر می رسد آینده اقتصاد، محیط زیست، بهداشت و سیاست خارجی و حوزه های مختلف صنعتی ایران عصر ۱۴۰۰ به دانش صلح آمیز هسته ای مبتنی باشد. پس از ترور دانشمندان هسته ای ایران، شناخت مردم به خصوص دانشجویان و متقاضیان تحصیل در دانشگاه ها به رشته هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دانش هسته ای ارتباط دارد افزایش یافته و اشتیاق ایرانیان برای تحصیل در این رشته روند صعودی دارد.در روزیاتو بخوانید


The post روزیاتو: چگونه مهندس انرژی اتمی شویم؟ appeared first on .