شماره های موبایل در ژاپن رو به اتمام است

شماره های موبایل یازده رقمی در ژاپن رو به اتمام  هستند و به همین خاطر این کشور در نظر دارد در پاسخ به نگرانی های مطرح شده پدر این باره، تا سال ۲۰۲۱ ده میلیارد شماره ۱۴ رقمی ارائه کند. ...


The post شماره های موبایل در ژاپن رو به اتمام است appeared first on .