پرسشنامه خرید وسواسی

پرسشنامه خرید وسواسی پرسشنامه خرید وسواسی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (برخی اوقات بیش از حد توانم پول خرج می کنم.) به سنجش خرید وسواسی می پردازد.  


نوشته پرسشنامه خرید وسواسی اولین بار در مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی پدیدار شد.